Online forløb hos Hestenge Consult

Til sagsbehandler

I forlængelse af Covid-19 krisen har vi tilrettelagt vores tilbud digitalt. Det betyder vi nu kan tilbyde online, også når der åbnes op for fysiske forløb:

- visitation til beskæftigelsesrettet forløb

- forløb

- statusmøde

- afsluttende møde

Forløb er individuelt tilrettelagt i tæt samarbejde med borgeren og sagsbehandler i en tværfaglig, helhedsorienteret indsats indenfor beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet.


Formål

Borgere med komplekse psykiske udfordringer, kan gennem forestillingsevnen mentalisere og blive styrket i at forstå egen og andres adfærd, ud fra de mentale tilstande der ligger bag. Adgang til mentaliseringsevnen, kan åbnes gennem at hestene bliver metaforer for den enkelte borgers egen oplevede situation. Formål med forløb er borgerens mestring af eget liv mod arbejdsmarkedet, gennem de ressourcer borgeren besidder. For borgere der har det psykisk svært med at komme ud af vante rammer, er formål at borger trænes mentalt til at starte i fysisk forløb hos Hestenge.


Praktisk

Et online forløb er tilrettelagt med 8 session á 1 time. Borger skal have adgang til tablet eller pc. Mobil kan anvendes.


Om online session

Inden online session får deltager (socialrådgiver, borger, evt. netværk) tilsendt følgende: Hestenge inviterer konsulent og deltager.

1. Deltager inviteres gennem programmet Zoom. https://zoom.us/download Det skal være downloadet på pc eller tablet. Zoom er GDPR sikret.

2. Hvis internet/eller teknik afbryder session, bliver deltager ringet op via tlf. Sikring af tlf. nummer gives.

3. Deltager skal sikre at være alene i rum af hensyn til etik.

4. Samtale kan evt. optages og kan sendes som sikker mail.

5. Deltager informeres om at der tilbydes kort telefonmøde dagen efter som opfølgning.


Visitation

Inden online visitation: Sagsbehandler kontakter Hestenge på tlf. 40366217 eller på mail info@hestenge.dk eller digitalt via CVR 26980224 ved gdpr sikring. Mødedato for online visitation aftales. Hestenge sender link til mødeindkaldelse via zoom. Sagsbehandler sender denne til borger, eller sagsbehandler giver Hestenge kontaktoplysninger, hvorefter Hestenge ringer til borger og guider.


Online visitation

Ved mødestart deltager borger, sagsbehandler og én eller to personer fra Hestenge. Hver deltager præsenterer sig kort. Herefter viser Hestenge en kort film der indeholder de fysiske rammer hos Hestenge, og et eksempel på en session. Der gennemgås indhold i forløb gennem screen deling. Mødet kan afsluttes med at Hestenge forlader mødet, og sagsbehandler kan tale alene med borger. Tilbud sendes på opfordring til sagsbehandler. Tidsplan ca. 30-45 min.


Beskrivelse af online forløb

Første session starter med at borger vælger ét af 4 billeder, til en indledende samtale omkring de behov og ønsker borgeren har omkring sin situation ift. arbejdsmarkedet. Samtale varer ca. 5 min. Herefter startes en film der viser én eller flere heste der interagerer. Undervejs vil team invitere til deling af de associationer som borgeren har, omkring hestenes adfærd. Der bliver trukket parallel til den indledende samtale om behov og ønsker til fremtiden. Tidsplan ca. 1 time. Efterfølgende sessioner indeholder temaer beskrevet i fil mrk. Temaer i Eagala forløb. Ved nye borgere vil PECS systemet indgå med de 6 faser beskrevet i fil mrk. PECS system indhold.


Online status og afsluttende møde

Fremgangsmåde er som ved visitation. Indhold i møde er individuelt og kan aftale pr. telefon inden online møde.


Om metode

Hestenges fundament bygger på Eagala modellen, til at hjælpe borgeren fra offentlig forsørgelse til varig beskæftigelse. Forløbet bygger på gensidig tillid og relations arbejde.


I tilrettelæggelse af vores ydelse digitalt, tilbyder vi en resultatbaseret indsats, der er inspireret af Eagala modellen. For at sikre et tillidsskabende arbejdsrum er PECS systemet et godt redskab.


PECS systemet

Det er et billedbaseret kommunikationssystem, der kan styrke kommunikations- og sprogudvikling. Vi anvender udover billeder, også video. PECS systemet er valideret i Danmark og internationalt til bl.a. autister.


Eagala modellen faciliteres med et team på to personer og fritgående heste i et afgrænset område. Når det er online, er hestene på skærmen og hestene indgår som et metaforisk redskab. Deltager profiterer gennem samarbejde med heste og team, omkring de udviklingsområder den enkelte har brug for, til at komme tætter på arbejdsmarkedet. Eagala modellen er internationalt godkendt.


I den digitale tilrettelæggelse er session inspireret af Eagala modellen således møder borger et team på 2 personer fra Hestenge, ved hver online session.